Al uw ontvangen leads bij elkaar
Login op uw persoonlijke pagina en bekijk al uw uitgaande offertes

Disclaimer

Disclaimer Prospects bv

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsites (www.vindmijnboekhouder.nl, www.vindmijnaccountant.nl en www.vindmijnadministratiekantoor.nl ) van Prospects B.V., ingeschreven in het Handelsregister KvK Breda onder nummer 52219976. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.
Door deze internetsites te bezoeken en/of de op of via deze internetsites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Prospects kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Prospects en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Prospects aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Prospects zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Prospects.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Prospects omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

E-mail
De informatie opgenomen in e-mails van Prospects kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u een bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Wijzigingen
Prospects behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Prospect generation

Het is tegenwoordig eenvoudiger geworden te profiteren van de groei van het gebruik van internet.
Consumenten en bedrijven raadplegen nog steeds in toenemende mate eerst het internet alvorens zij overgaan tot het aanschaffen
van producten en/of diensten.


U kunt met uw bedrijf nu ook uw voordeel halen en uw omzet vergroten door mee te profiteren van  deze groei,
door uw bedrijf in te schrijven bij lead generatoren. Dit zijn websites waarop consumenten en bedrijven een
aanvraag kunnen plaatsen om een offerte aan te vragen voor een bepaalde dienst of product.
Uw bedrijf betaalt slechts een eenmalige bijdrage per ontvangen aanvraag.


Prospects ontwikkelt zulke websites in eigen beheer.Lees verder
Contactgegevens
Postbus 81,
4920 AB Made
info@prospects.nu